પોરબંદર તા.૭, મુખ્યમંત્રી ઉત્કર્ષ યોજના હેઠળ ૧૦ મહિલાઓના બનેલા જુથને રૂા.૧ લાખ વ્યાજ મૂક્ત લોન મળી શકે છે. પોરબંદર જિલ્લાનાં ગ્રામીણ વિસ્તારના બહેનો આ યોજનાની વિશેષ જાણકારી માટે, યોજનાનો લાભ લેવા માટે અરજી પત્રક ભરવાના માર્ગદર્શન માટે તેમજ ભરેલ અરજી પત્રકોની ચકાસણી કરી તેના સ્વીકાર માટે તા.૯ ઓકટોબરના રોજ સવારે ૧૧ કલાકે જિલ્લા ગ્રામ હાટ ચોપાટી ગ્રાઉન્ડ પાસે કેમ્પ યોજાશે. તેમા ગ્રામીણ વિસ્તારના બહેનો જાણકારી મેળવી શકશે.

By admin