સમગ્ર શિક્ષા પોરબંદરમાં કાર્યરત ગર્લ્સ એજયુકેશન યુનિટમાં પોરબંદર જિલ્લામાં રાણાવાવ તાલુકામાં ખંભાળા અને કુતિયાણા તાલુકામાં મહિયારી કેજીબીવી કાર્યરત છે. હવે આવતા વર્ષે પોરબંદર તાલુકામાં ખાપટ સીમ –૧ માં વર્ષ ૨૦૨૧ – રર માં ધોરણ ૬ થી ૮ ની હોસ્ટેલ શરૂ કરવામાં આવનાર છે. આ ત્રણેય હોસ્ટેલમાં કન્યાઓના આવતા વર્ષ માટે મેરિટને આધાર નામાંકન કરવાનું થાય છે. આ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ માટે રાજય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા પ્રવેશ પરીક્ષા એપ્રિલ – ૨૦૧૧ માં યોજનાર છે. આથી જણાવવાનું કે ધોરણ – ૬ થી ૯ માં પ્રવેશ માટે અગત્યનું ધોરણ એટલે કે, ધોરણ – ૫ થી ૮ ના કન્યાઓ ઓન લાઈન અરજી કરવાની થાય છે. પ્રશ્નપત્રનું માળખું વિકલ્પ આધારિત ઓ.એમ.આર. બેઈઝ જે – તે ધોરણના તમામ વિષયોનું એક જ પ્રશ્નપત્ર રાખવામાં આવનાર છે.ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૧/૩/૨૦૨૧ છે.

આથી પ્રાથમિક શાળા તમામ આચાર્યને અપીલ કરવામાં આવે છે કે આપની શાળામાં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓને પરિક્ષા આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા જણાવવામાં આવે છે. ૩ કે.જી.બી.વી.માંથી કોઈ પણ એક વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે. વધારે માહિતી માટે શાળાના આચાર્યનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે તેવું જણાવ્યું હતું.

By admin