પોરબંદર તા.૧૭, પોરબંદર જિલ્લાના શ્રી મોકર પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષિકા લાખાણા ભાવિશાબેન દ્રારા નિર્મિત શૈક્ષણિક  રમકડુ સરવાળા બોક્સ અને સંખ્યા રચક ભારતના પ્રથમ નેશનલ લેવલ ટોય ફેર-૨૦૨૧ માટે પસંદગી પામેલ છે.

આ રમકડા દ્રારા વિધાર્થી જાતે રમતા રમતા ગણિત શીખે છે. ગણિત વિષય પ્રત્યે રસ ઉતપન્ન થાય છે. તેમજ ધ્યાન એકાગ્ર કરી શકે છે. રમકડાની

આ વિશિષ્ટતાને કારણે તેની પસંદગી જિ.સી.ઈ.આર.ટી ગાંધીનગર ખાતે સ્ટેટ લેવલ ટોયફેર-૨૦૨૧માં શ્રેષ્ઠ રમકડા તરીકે નેશનલ લેવલ ટોય ફેર-૨૦૨૧માં પસંદગી કરાઈ છે. : E-mail: informationpor@gmail.com

Website: માહિતી બ્‍યુરોગુજરાત રાજયપોરબંદર

By admin