રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળનો આદેશ, દેવભૂમિ દ્વારકામાં નેશનલ લોક અદાલતનું આયોજન

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ આગામી તા.12 નવેમ્બરના રોજ જિલ્લાની તમામ કોર્ટમાં નેશનલ લોક અદાલતનું આયોજન નાલસાના એક્શન પ્લાન મુજબ કરવામાં આવ્યું છે. લોક અદાલતમાં વધુમાં વધુ કેસો મૂકવામાં આવે તેવી અપીલ કરવામાં આવી છે. દરેક તાલુકા કક્ષાની કોર્ટમાં કેસ પેન્ડિંગ હોય તો જે તે તાલુકા કોર્ટનો સંપર્ક કરવા એક યાદીમાં જણાવામાં આવ્યું હતું.

નેશનલ લોક અદાલતનું આયોજન
ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તા મંડળના આદેશ અનુસાર દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ આગામી તારીખ 12 નવેમ્બરના રોજ જિલ્લાની તમામ કોર્ટમાં ફોજદારી સમાધાન પાત્ર કેસીસ, નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની કલમ 138 મુજબના ચેક કેસીસ , બેંક રિકવરી દાવા, એમ.એ.સી.પી.ના કેસ, લેબર તકરારના કેસ, લગ્ન વિષયક તકરારના કેસ, વીજળી અને પાણી બિલ, પાણીના કેસ, કૌટુંબિક તકરારના કેસ, જમીન સંપાદનના કેસ વિગેરે માટે નેશનલ લોક અદાલતનું આયોજન નાલસાના એક્શન પ્લાન મુજબ કરવામાં આવ્યું છે.

કોર્ટમાં કેસ પેન્ડિંગ હોય તો જે તે તાલુકા કોર્ટનો સંપર્ક કરવો
આ લોક અદાલતમાં વધુમાં વધુ કેસો મૂકવામાં આવે તેવી અપીલ કરવામાં આવી છે. લોક અદાલતના માધ્યમથી આ કેસમાં સમાધાન કરાવવાથી લોકોને આર્થિક અને સમયની બચત થાય છે. આ અંગે કોઈપણ માહિતી મેળવવી હોય તો દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બિલ્ડિંગ, જનરલ હોસ્પિટલની બાજુમાં, હર્ષદપુર સલાયા રોડ, ખંભાળિયાનો સંપર્ક કરવા તેમજ દરેક તાલુકા કક્ષાની કોર્ટમાં કેસ પેન્ડિંગ હોય તો જે તે તાલુકા કોર્ટનો સંપર્ક કરવા એક યાદીમાં જણાવામાં આવ્યું હતું.