પોરબંદર વિધાનસભા ૮૩ માટે ચુંટણી નોટીસ બહાર પડાઈ

તા. ૦પ-૧૧-ર૦રરના રોજ ચૂંટણી અધિકારી, ૮૩-પોરબંદર વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી, પોરબંદર દ્વારા આ વિધાનસભા મતદાર વિભાગ માટે  ચૂંટણીની નોટિસ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જે મુજબ,

  1. ચૂંટણી અધિકારી, ૮૩-પોરબંદર વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી, પોરબંદર, પ્રાંત કચેરી, રૂમ નં.ર૦૭, બીજો માળ, જિલ્લા સેવા સદન-૧, એરપોર્ટ સામે, સાંદીપનિ રોડ, પોરબંદર અથવા મદદનીશ ચૂંટણી અધિકારી, ૮૩-પોરબંદર વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને મામલતદાર, પોરબંદર(ગ્રામ્ય), મામલતદાર કચેરી, રૂમ નં.૧૧, ભોંયતળિયે, જિલ્લા સેવા સદન-૧, એરપોર્ટ સામે, સાંદીપનિ રોડ, પોરબંદર સમક્ષા તા.૧૪-૧૧-ર૦રર સુધી (જાહેર રજા સિવાય) સવારના ૧૧ થી બપોરના ૩ વાગ્યા વચ્ચે કોરા ઉમેદવારી પત્ર મેળવી શકાશે અને ભરાયેલ ઉમેદવારી પત્ર રજુ કરી શકાશે. જે માટે નિયમોનુસાર નોટિસ પ્રસિદ્ઘ કરવામાં આવેલ છે.
  2. ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી તા.૧પ-૧૧-ર૦રર ના રોજ સવારના ૧૧ વાગ્યાથી ચૂંટણી અધિકારી, ૮૩-પોરબંદર વિધાનસભા મતદાર વિભાગ અને પ્રાંત અધિકારી, પોરબંદર, પ્રાંત કચેરી, રૂમ નં.ર૦૭, જિલ્લા સેવા સદન-૧, એરપોર્ટ સામે, સાંદીપનિ રોડ, પોરબંદર ખાતે હાથ ધરવામાં આવશે.
  3. તા.૧૭-૧૧-ર૦રર ના બપોરના ૩ કલાક પહેલા ઉમેદવારી પરત ખેંચવાની નોટીસ ઉપરોકત કોઈપણ અધિકારી સમક્ષા રજુ કરી શકાશે.
  4. મતદાન કરવાનુ થશે તો તા.૦૧-૧ર-ર૦રર ના રોજ સવારે ૮ થી સાંજના પ વાગ્યા વચ્ચે થશે તેવુ ચૂંટણી અધિકારી તરફથી જણાવાયું છે.(કે. જે. જાડેજા), ચૂંટણી અધિકારી, ૮૩-પોરબંદર વિ.સ.મ.વિ.અને પ્રાંત અધિકારી, પોરબંદર