મુર્છીત અવસ્થામાં રહેલી પેરેડાઇઝની માર્કેટ સજીવન કરવાનો થઈ રહ્યો છે તંત્ર દ્વારા પ્રયાસ