વડોદરા વિવિધ વિસ્તારોમાં ફુગ્ગા અગિયારસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી

વડોદરા શહેર ખાતે આજરોજ વિવિધ વિસ્તારોમાં ફુગ્ગા અગિયારસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી

વડોદરાના વિવિધ વિસ્તારમાં ફુગ્ગા અગિયારસની ઉજવણી કરાય ત્યારે આજે પવિત્ર દેવડી અગિયારસ એ સાથે સાથે ફુગ્ગા અગિયારસ તહેવાર હોય ત્યારે સમગ્ર ગુજરાત છે ત્યાં તથા અલગ અલગ ફુગ્ગા નાના નાના બાળકો દ્વારા અગિયારસ ની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે ક્યારે વડોદરા શહેરમાં પણ બાળકો દ્વારા વિવિધ વિસ્તારમાં ફુગાઓ એકબીજા ઉપર નાખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતીવડોદરાના વિવિધ વિસ્તારમાં ફુગ્ગા અગિયારસની ઉજવણી કરાય ત્યારે આજે પવિત્ર દેવડી અગિયારસ એ સાથે સાથે ફુગ્ગા અગિયારસ તહેવાર હોય ત્યારે સમગ્ર ગુજરાત છે ત્યાં તથા અલગ અલગ ફુગ્ગા નાના નાના બાળકો દ્વારા અગિયારસ ની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે ક્યારે વડોદરા શહેરમાં પણ બાળકો દ્વારા વિવિધ વિસ્તારમાં ફુગાઓ એકબીજા ઉપર નાખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતીવડોદરાના વિવિધ વિસ્તારમાં ફુગ્ગા અગિયારસની ઉજવણી કરાય ત્યારે આજે પવિત્ર દેવડી અગિયારસ એ સાથે સાથે ફુગ્ગા અગિયારસ તહેવાર હોય ત્યારે સમગ્ર ગુજરાત છે ત્યાં તથા અલગ અલગ ફુગ્ગા નાના નાના બાળકો દ્વારા અગિયારસ ની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે ક્યારે વડોદરા શહેરમાં પણ બાળકો દ્વારા વિવિધ વિસ્તારમાં ફુગાઓ એકબીજા ઉપર નાખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતીવડોદરાના વિવિધ વિસ્તારમાં ફુગ્ગા અગિયારસની ઉજવણી કરાય ત્યારે આજે પવિત્ર દેવડી અગિયારસ એ સાથે સાથે ફુગ્ગા અગિયારસ તહેવાર હોય ત્યારે સમગ્ર ગુજરાત છે ત્યાં તથા અલગ અલગ ફુગ્ગા નાના નાના બાળકો દ્વારા અગિયારસ ની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે ક્યારે વડોદરા શહેરમાં પણ બાળકો દ્વારા વિવિધ વિસ્તારમાં ફુગાઓ એકબીજા ઉપર નાખી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

Please Share This News By Pressing Whatsapp Buttonजवाब जरूर दे 

તમારા વિસ્તારના ધારાસભ્યથી તમે કેટલા સંતુષ્ટ છો

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Website Design By Bootalpha.com +91 82529 92275
.